วันที่ หมวดหมู่ รายการ
14 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านค้อ-บ้านสำโรงน้อย จากสาย บ้านค้อ ถึงสาย บ้านสำโรงน้อย บ้านค้อ หมู่ที่ 3
14 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านก่อ-คลองอิสานเขียว จากสายบ้านก่อ ถึงสาย คลองอิสานเขียว บ้านก่อ หมู่ที่ 6
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้าางลานเอนกประสงค์ บ้านกำแพง หมู่ที่ 2
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างต่ออายุโดเมนและดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านค้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้าง่ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกูด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านค้อ หมู่ที่ 3 (เส้นทางไปหนองสรวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิว Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านหนองโน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิว Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านหนองโน หมู่ที่ 9-บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 10
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิว Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านหนองโน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านค้อ หมู่ที่ 3 (เส้นทางไปหนองสรวง)
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กข 4892 ศก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ทะเบียน 81-5487 ศก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ที่5 (จากหน้าวัดสุเทพนิมิต - โนนตุ่น)
1 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องตบดิน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest