thumbs
นางสาวบังอร สมอไทย
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นางณัฐภัสสรณ์ ไชยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

thumbs
นางธัญชนก คำสิงห์นอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

thumbs
นางณัฐภรณ์ ไชยสนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

thumbs
นายพงศกร เจริญประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

thumbs
นางสาวธัญมล นนทศิลา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
นางสาวสกุลรัตน์ หนองเหล็ก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

thumbs
นางสาวกัลย์กมล ทองปัญญา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

thumbs
นายวิจิตร โคตรวัน
นิติกรปฏิบัติการ

thumbs
นายณัฐพัชร์ ไชยสินธ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

thumbs
นายบุญษกรณ์ ประมวลวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นายชัยวัฒน์ คำนวล
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

thumbs
นายชัชนันทน์ ขันอาษา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

thumbs
นางสาวรัตติยา ใจดี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

thumbs
นางสาวสิรภัทร ถิ่นกำแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

thumbs
นางสาวจันทราภรณ์ โปร่งจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

thumbs
นางสาววิไลวรรณ ขันติวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางรัตนา ทาจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

thumbs
นายชัยรักษ์ พรมมา
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอดุลย์ บุญใหญ่
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวกรรณิกา พงษ์ศิลา
คนงานทั่วไป

thumbs
นายบุญเชิญ วังศรีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายสมศักดิ์ เลาะมณี
ภารโรง

thumbs
นายประสาท บัวระสอน
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายสายัญ บุญเกิด
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายพินีวัลย์ ประถมบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

thumbs
นายเสถียร สู่สุข
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายนิคม รักษาพันธ์
พนักงานดับเพลิง

Share on Line
Share on Pinterest