thumbs
นายภัคพงศ์ ปัญจศุภวงศ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ปลัด ทต.สระกำแพงใหญ่
089-8448698
thumbs
นายประสิทธิ์ อร่ามเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นางสาวพเยาว์ ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
นางสาวบังอร สมอไทย
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นางสาววิไลลักษณ์ พรมประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

thumbs
นางณัฐภัสสรณ์ ไชยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

Share on Line
Share on Pinterest