กองการศึกษา ควบคุม กำกับ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานภายในกองการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นโยบาย กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัด ศรีสะเกษ รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

  • งานกีฬาและนันทนาการ
  • งานศาสนาและวัฒนธรรม
  • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • งานระดับก่อนวัยเรียน
  • งานพัฒนาการศึกษา
  • งานธุรการ
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest