กองช่าง ควบคุม กำกับ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานภายในกองช่าง ให้เป็นไปตามนโยบาย ของนายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

  • งานวิศวกรรม
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  • งานผังเมือง
  • งานแบบแผนและก่อสร้าง
  • งานบำรุงรักษา (ประปา)
  • งานสาธารณูปโภค
  • งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • งานธุรการ
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest