กองคลัง ควบคุม กำกับ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานภายในกองคลัง ให้เป็นไปตามนโยบาย ของนายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

  • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานทะเบียนและทรัพย์สิน
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานสถิติการคลัง
  • งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
  • งานแผนที่ภาษี
  • งานธุรการ
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest