สำนักปลัด รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานภายในสำนักปลัด ให้เป็นไปตามนโยบายของ นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานกิจการสภา
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานจัดทำงบประมาณ
 • งานนิติการ
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานกฎหมายคดี
 • งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานเผยแพร่และฝึกอบรม
 • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานส่งเสริมปศุสัตว์
 • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานธุรการ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานบริการข้อมูล ข่าวสารท้องถิ่น
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานรักษาความสงบ
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • งานรักษาความสะอาด
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest