ประกาศเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

Share on Line
Share on Pinterest