เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆให้กับพี่น้องผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง บ้านกำแพง หมู่ที่ 1 และบ้านค้อกำแพง หมู่ที่ 3 ตำบลสระกำแพงใหญ่

เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆให้กับพี่น้องผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง บ้านกำแพง หมู่ที่ 1 และบ้านค้อกำแพง หมู่ที่ 3 ตำบลสระกำแพงใหญ่

 

วันที่ 10 กันยายน 2564

       นายประวิทย์ สอนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ มอบหมายให้นายอุดม ทาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายบุญเกิด เพ็งอุดม เลขานุการนายกฯ พนักงานเทศบาลฯ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆให้กับพี่น้องผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง บ้านกำแพง หมู่ที่ 1 และบ้านค้อกำแพง หมู่ที่ 3 ตำบลสระกำแพงใหญ่

Share on Line
Share on Pinterest