foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน>>>เอกสารดาวน์โหลด

[powr-file-embed id="ee926c21_1620912360211"]