foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564>>>เอกสารดาวน์โหลด

[powr-file-embed id="f00cd1bc_1620812782233แผ"]

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563>>>เอกสารดาวน์โหลด

[powr-file-embed id="584b668c_1620908626215"]