foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

-การดำเนินการตามนฌยบายการบริการงานทรัพยากรบุคคบ>>>เอกสารดาวน์โหลด1,เอกสารดาวน์โหลด2,เอกสารดาวน์โหลด3

[powr-file-embed id="675377ad_1620808538256"]

[powr-file-embed id="22260f9c_1620808544985"]

[powr-file-embed id="5a807563_1620808549784"]