foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

- การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องทิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารคลิก

- สรุปผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารคลิก