foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ  2560

          การขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวัน เวลา  ราชการ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ หรือ  สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 045-691030, 083-3452845    

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ  2560

  1. มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลสระกำแพงใหญ่ และไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการรวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลสระกำแพงใหญ่
  2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
  3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
  4. มีสัญชาติไทย

ขั้นตอนการรับลงทะเบียน ความพิการ

         การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน โดยสามารถยื่นได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวัน  เวลา  ราชการ  โดยมีหลักฐานดังนี้

  1. บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนาจำนวน   1   ฉบับ 
  2. ทะเบียนพร้อมสำเนาจำนวน   1   ฉบับ
  3. สมุดบัญชีเงินฝาก ธกส. พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ   (กรณีประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) กรณีผู้พิการไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น (ผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่)  ไปยื่นแทนได้  โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นแทนด้วย

 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯในเดือนถัดไป  หลังจากที่ได้ยื่นลงทะเบียนฯไว้  รายละ 800  บาท/เดือน