foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

สมาชิกสภา

   

นายวรพล  ศิลาภัย
ประธานสภาฯ
   
   

นางขวัญเรือน  สมใจ
รองประธานสภาฯ
    
   

นายภัคพงค์  ปัญจศุภวงค์
เลขานุการสภา
   

นายอุ๊ด  ผุดผาย
สมาชิกสภา

นางวงเดือน  หัสคำ
สมาชิกสภาฯ

 

 

 

 

 

 

นางบุษบา  มัชัย
สมาชิกสภาฯ

นางดารารัตน์  เพ็งสอน
สมาชิกสภาฯ 

นางสาวแสงแข  ทาจันทร์
สมาชิกสภา

 

 

 

 

 

นายสมาน  ศรีหวาดสมาชิกสภา

 

นางบุญเย็น  วังศรีแก้ว
สมาชิกสภา

นายถนัด  พึ่งภักดิ์  
สมาชิกสภาฯ
 

 

นางสำเร็จ  บุญสำเร็จ
สมชิกสภาฯ

 

 

 

  

 

 

นางสายใจ  ปิ่นแก้ว
สมาชิกสภาฯ