foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายภัคพงศ์   ปัญจศุภวงศ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล

โทร 089-8448698

 
     
 

 นายประสิทธิ์  อร่ามเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 082-6395213

 

นางสาวพเยาว์  ไชยสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร 086-2535694

 

 นางสาวบังอร  สมอไทย

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 086-1290873

 

นางสาววิไลลักษณ์  พรมประดิษฐ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 

โทร 097-3275132

 

นางณัฐภัสสรณ์  ไชยรัตน์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

โทร 087-3518386