foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

กองช่าง

 
   

นายประสิทธิ์  อร่ามเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

นายเสถียรพงษ์  ดวงจันทร์

 นายช่างโยธา 

นางสาวนงค์นุช  บุญเล่ห์

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายนิยม  เกษาหอม

ผู้ช่วยช่างโยธา

  

 นางวิลาวรรณ  แก่นทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นายอาทิตย์  วรรณา

พนักงานขับรถยนต์ 

นายศรชัย นาครินทร์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายประมาณ  ชนะบุตร

คนงานประจำรถขยะ 

  

นายณรงค์ฤทธิ์  ประนม

คนงานประจำรถขยะ

 

 

นายนิระมิตร  ศรีหะจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป