foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

สำนักปลัด

 

 

นางบังอร  สมอไทย

หัวหน้าสำนักปลัด

 
    

นางณัฐภัสสรณ์  ไชยรัตน์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
  

นางธัญชนก  คำสิงห์นอก

นักวิชาการสาธารณสุข

 

นายพงศกร  เจริญประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไป

 

นางณัฐภรณ์  ไชยสนาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
 

นางสาวธัญมน  นนทศิลา

นักทรัพยากรบุคคล

นายวิจิตร  โคตรวัน

นิติกร

นางสาวสกุลรัตน์  หนองเหล็ก

นักพัฒนาชุมชน 

นายณัฐพัชร์  ไชยสินธ์

นักวิชาการสุขาภิบาล

 นางสาวกัลย์กมล ทองปัญญา

นักประชาสัมพันธ์

 นายบุญษกรณ์  ประมวลวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายชัยวัฒน์  คำนวล

 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 นายชัชนันทน์  ขันอาษา

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 

นางสาวรัตติยา  ใจดี

ผู้ช่วยทรัพยากรบุคคล

 

 

นางสาวสิรภัทร  ถิ่นกำแพง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 นางสาวจันทราภรณ์  โปร่งจิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

 

 นางรัตนา  ทาจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

นางสาววิไลวรรณ  ขันติวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกรรณิกา  ห้วยจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป 

 

นายชัยรักษ์  พรมมา

คนงานทั่วไป

 

นายอดุล  บุญใหญ่

คนงานทั่วไป

 

 นายสมศักดิ์  เลาะมณี

ภารโรง

 

 นายบุญเชิญ  วังศรีแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

 
 

นายเสถียร  สู่สุข

พนักงานดับเพลิง

นายสายัญ  บุญเกิด  

พนักงานดับเพลิง

 

นายประสาท  บัวระสอน

พนักงานดับเพลิง


นายนิคม  รักษาพันธ์

พนักงานดับเพลิง 

 
 

นายพินีต์วัลย์  ประถมบุตร

พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา