foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

คณะผู้บริการ
   
 
นายประวิทย์  สอนศิริ
นายกเทศมนตรีฯ
097-3341828
 
 
นายกันตพงศ์   บัวแก้ว
รองนายกเทศมนตรี
098-0353205
 
นายอุดม  ทาจันทร์
รองนายกเทศมนตรี
081-0630886
 
นายบุญเกิด  เพ็งอุดม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
080-1716560
 
นายสุทธิชัย  โปร่งจิต
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
098-2059463