foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

กองการศึกษา

 

 

 

นางสาวพเยาว์   ไชยสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 

นายจักรกฤษ  ยุทธภัณฑ์ 

นักวิชาการศึกษา

 

นางเตือนจิตต์  บุญอุดม

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางผ่องศรี  สาธุ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอุทัยวรรณ  ยายีรัมย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางดาหวัน  ไตรยะวงศ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายสมบัติ  โคตพันธ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางธัณญาภรณ์ ภูแข่งหมอก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกรรณิการณ์ เพ็งอุดม

คนงานทั่วไป