foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน  คือ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารการศึกษา

 • งานธุรการ
 • งานงบประมาณ
 • งานระบบสารสนเทศ
 • งานบริหารวิชาการ
 • งานนิเทศการศึกษา

 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • งานส่งเสริมห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา
 • งานกิจการศาสนา
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
 • งานกิจการเด็กและเยาวชน
 • งานกีฬาและสันทนาการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก