foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

ภารกิจของเทศบาล

1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 50 (2) มาตรา 51 (8))
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 51 (7))
(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 51 (7))
(4) การควบคุมอาคาร 

1.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การจัดการศึกษา 
(2) การส่งเสริมกีฬา 
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

      (1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50 (1)) 

1.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        (1) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากิจของราษฎร (มาตรา 51 (5)) 

1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 (1) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

1.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 50 (8))

1.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(2) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
(3) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

สำนักงานปลัด

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๕ งาน คือ

สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 • งานกฎหมายและคดี
 • งานกิจการสภาเทศบาลตำบล
 • งานส่งเสริมวิชาการเกษตร ส่งเสริมวิชาการ ปศุสัตว์และเทคโนโลยี

ฝ่ายนโยบายและแผน

 • งานนโยบายและแผน
 • งานวิชาการ
 • งานงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • งานบรรจุแต่งตั้ง
 • งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
 • งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลอาชีพ

 

 

 

            หากมีปัญหาหรือข้อสังสัย ติดต่อสอบถามได้ในวัน เวลา ราชการ โทรศัพท์ 045-691030