foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบล มาก่อน ซึ่งเรียกว่า “สภาตำบลสระกำแพงใหญ่” จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 109 ตอนที่ 126 หน้าที่ 57 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เป็นผลให้สภาตำบล เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและยกฐานะจากเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ให้เป็นเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ดวงตราเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่

ดวงตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ คือ “ ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ ”ซึ่งแสดงถึง ภูมิหลังถิ่นกำเนิดของชาวสระกำแพงใหญ่ และเป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียง หรือโบราณวัตถุศิลปะแบบเขมรที่สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวสระกำแพงใหญ่ ให้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ยั่งยืนสืบไป เหมาะสำหรับจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งอารยธรรมวิถีพุทธ และยังมีหลวงปู่เครื่อง สุภทฺโท ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดัง ซึ่งเป็นเคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ เป็นต้น